רכישת קרקע לקיום שמיטה

מדברי הפוסקים שראוי לקנות קרקע לקיום מצוות התלויות בארץ

מצינו בכמה וכמה מרבותינו האחרונים שכתבו שראוי לכל אחד לקנות קרקע באר"י כדי לקיים בה המצוות התלויות בארץ וכדלהלן. בספר כרתי ופלתי להרה"ק רבי יונתן אייבשיץ (סי' ס"א סק"ו) כתב לענין מצוות מתנות כהונה שאין נוהג בחו"ל, שהמדקדקים משתדלים להתחייב במצוה זו, ואלו דבריו: וכמה אנשי מעשה שנתנו להני חכמים שלימים דאזלו לארץ ישראל מעות,

קרא עוד >
TOP