מצוות שמיטה

מקורות בחז"ל שראוי להתחייב במצוות התלויות בארץ

בחז"ל כמה וכמה מקורות שמבואר שיש ענין להתחייב בקיום המצוות התלויות בארץ וכדלהלן. בגמ' בסוטה (דף י"ד) "דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן

קרא עוד >
TOP