מצוות התלויות בארץ

מדברי הפוסקים שראוי לקנות קרקע לקיום מצוות התלויות בארץ

מצינו בכמה וכמה מרבותינו האחרונים שכתבו שראוי לכל אחד לקנות קרקע באר"י כדי לקיים בה המצוות התלויות בארץ וכדלהלן. בספר כרתי ופלתי להרה"ק רבי יונתן אייבשיץ (סי' ס"א סק"ו) כתב לענין מצוות מתנות כהונה שאין נוהג בחו"ל, שהמדקדקים משתדלים להתחייב במצוה זו, ואלו דבריו: וכמה אנשי מעשה שנתנו להני חכמים שלימים דאזלו לארץ ישראל מעות,

קרא עוד >

מקורות בחז"ל שראוי להתחייב במצוות התלויות בארץ

בחז"ל כמה וכמה מקורות שמבואר שיש ענין להתחייב בקיום המצוות התלויות בארץ וכדלהלן. בגמ' בסוטה (דף י"ד) "דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן

קרא עוד >
TOP