מדברי הפוסקים שראוי לקנות קרקע לקיום מצוות התלויות בארץ

by / יום ראשון, 01 יוני 2014 / Published in בלוג שמיטה

מצינו בכמה וכמה מרבותינו האחרונים שכתבו שראוי לכל אחד לקנות קרקע באר"י כדי לקיים בה המצוות התלויות בארץ וכדלהלן.

בספר כרתי ופלתי להרה"ק רבי יונתן אייבשיץ (סי' ס"א סק"ו) כתב לענין מצוות מתנות כהונה שאין נוהג בחו"ל, שהמדקדקים משתדלים להתחייב במצוה זו, ואלו דבריו: וכמה אנשי מעשה שנתנו להני חכמים שלימים דאזלו לארץ ישראל מעות, ומינהו לשלוחים לקנות בשבילן בהמות ולהפריש מתנות כהונה בעבורן זרוע לחיים וראשית הגז ושלוחו של אדם כמותו בכל דבר, וכל לבבות דורש ד".

והחיי אדם בספרו שערי צדק (שער מצוות הארץ פ"ח ס"א) כתב: עושה אדם שליח להפריש לו תרומות ומעשרות, ואפי' הדרים במדינת הים יכולים לקיים כל מצוות התלויות בארץ ע"י שליח דקיי"ל שלוחו של אדם כמותו'.

וכן כתב בשו"ת התעוררות תשובה (ח"ד סי' כ"ה) ואלו דבריו: כשנותן כסף לשלוחו לקנות לו קרקע בארץ ישראל, יוכלו הבעלים בחו"ל למנות שליח ולקיים על ידי זה מצוות התלויות בארץ, כגון תרומות ומעשרות ומכ"ש לקט שכחה ופאה לאחר שהתחיל לקצור שדהו, ולקיים מצות שביעית, ולהפקיר פירותיו בשביעית".

והגאון רבי יעקב שאול אלישר הראשון לציון בירושלים עיה"ק, כתב בספר ראש אמונים (דרוש ד' לשבת כלה) "ואשריהם של ישראל שכל מה שרודפים לקנות קרקע בארץ ישראל כל כוונתם לקיים מצוות התלויות בארץ".

והגר"י ליברמן שליט"א בספר שו"ת משנת יוסף (ח"ב בפתיחה) כתב להוכיח מדברי הגמ' בבכורות (דף ב') שמצוה לקנות שדה קודם השמיטה כדי לקיים המצוה, בגמ' שם מבואר שישראל שקונה בהמה מגוי מכניס את הבהמה לקדושה אבל המוכר בהמה לגוי מפקיע אותה מהקדושה, ופירש רש"י הטעם שמכניסה לקדושה 'שתהא שובתת בשבת ומצוה עבד". וכן כתב ברבינו גרשום שם. ולפי דברי רש"י יש ללמוד גם שיש מצוה לקנות שדה בשביעית, שבגמ' בע"ז (דף ט"ו:) מבואר ששוה דין שביתת בהמתו בשבת לדין שביתת השדה בשמיטה, וכשם שבשבת יש מצוה לקנות בהמה כך בשביעית יש מצוה לקנות שדה לקיים המצוה.

והגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א (חוט השני שביעית פ"א ה"א אות ג') כתב בענין קיום מצוות שמיטה: "נראה שרק מי שיש לו קרקע ומשביתה מקיים מצוות עשה דושבתה הארץ, אבל מי שאין לו קרקע אף שאינו מבטל העשה מ"מ אינו מקיים העשה, ולא דמי למה שנסתפק המנ"ח (מצוה ט') לענין מצוות השבתת חמץ בער"פ אי המצוה דוקא כשיש לו חמץ ומשביתה או דילמא אף אם אין לו חמץ מקיים העשה שהרין אין לו חמץ עי"ש, דהתם המצוה על הגברא שלא יהיה לו חמץ ולכן י"ל דמצות תשביתו היא ע"י שאין לו חמץ אף שבפועל אינו שורף חמץ, משא"כ במצוות דשביתת הארץ דהמצוה היא להשבית את הקרקע מעבודתה, בזה פשיטא שאם אין לו קרקע אינו מקיים המצוה להשביתה מעבודתה".

וכן מסופר (בספר הרי"ח הטוב עמ' 98) על הבן איש חי זצ"ל שבהיותו בחו"ל קנה קרקע בארץ ישראל כדי לקיים המצוות התלויות בארץ.

ובספר משנת יוסף (שם) מובא שהגה"ק רבי אהרן מבעלזא זצוק"ל שלפני שמיטה הורה לרכוש כלי עבודה ולעבד את הגינה בחצירו, וגם התעניין בפרטי המלאכה, ואמר שבבא שנת השמיטה נשבות מעבודה כדי לקיים מצות שמיטה.

TOP