מקורות בחז"ל שראוי להתחייב במצוות התלויות בארץ

by / יום חמישי, 08 מאי 2014 / Published in בלוג שמיטה

בחז"ל כמה וכמה מקורות שמבואר שיש ענין להתחייב בקיום המצוות התלויות בארץ וכדלהלן.

בגמ' בסוטה (דף י"ד) "דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי".

רבי ישעיהו הלוי הורביץ בספרו שני לוחות הברית (שער האותיות אות ק' קדושת האכילה) למד מדברי הגמ' הזו שלכל אחד ואחד יש ענין יש עניןידמות למשה רבינו ולהתחייב במצוות השמיטה, ואלו דבריו: "והנה, שנה אחת אחר בואי לירושלים עיר הקודש תוב"ב, היא שנת השמטה, שנה השביעית. ורבים מיושבי ארץ הקדושה רצו לפטור את עצמם מחמת הדוחק הגדול, שהיה ערב שביעית רעב במדינה, ולא היה סיפק בידם לאכול דבר יום ביומו, קל וחומר להכין איזה ענינים בביתם על שנת השביעית, ואמרו שינויי דחיקי. ואני דנתי עם עצמי, וחשבתי בלבבי, אני מחויב לקיים יותר מהם, ואפילו למכור גלימא דעל כתפאי, כי יאמר לי הקדוש ברוך הוא, למה באת ממקום שהיית פטור מזה, ובאת למקום החיוב, ועתה במקום החיוב תעזוב המצוה הזה, מדוע באת לטמא את ארצי. בשלמא הדרים כבר שמה, אין עונשם גדול כל כך. ועוד, כל הנוסע לארץ הקדושה, נוסע בשביל לקדש את עצמו, ולקיים המצוה אשר שמה, כענין שאמרו רבותינו ז"ל סוף פרק קמא דסוטה (יד א) דרש רבי שמלאי, מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל, וכי לאכול מפריה הוא צריך כו', אלא לקיים המצות התלויות בארץ. והענין, כי ראוי לאדם להביא את עצמו לידי חיוב מצוה, כדי לקיימנה, אף על פי שאין מחויב בה יביא עצמו לידי חיוב. ומי שאינו עושה כן, לפעמים נענש, בעת שהדין שלמעלה מתוח, כדאיתא בפרק התכלת (מנחות מא א). וזה היה ענין משה רבינו ע"ה, שהיה רוצה להביא את עצמו לידי חיוב קיום המצות בארץ ישראל. והנה הבא לארץ ישראל, והמצוה הבאה לידו לא יקיימנה, חס ושלום".

ובדומה לכך מצינו להמהרי"ל (שו"ת מהרי"ל החדשות סי' ז') שדן במצוות ציצית שאין האדם מחויב לקנות בגד כדי להתחייב בציצית, ובכל זאת מוטל על האדם לחייב עצמו במצוות, ואלו דבריו: "אין מצות ציצית כשאר מצות דהוו חובת הגוף, אין חוייב לקנות בת ד', אלא דמצוה להכניס עצמו לכלל חיוב כדילפינן ממשה רבינו ע"ה דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך, אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי". וכדברים אלו כתב השיטמ"ק בערכין דף ב: בשם הרא"ש עי"ש.

וכן מצינו בירושלמי (מעשרות פ"ג ה"א): "רבי עקיבא היה לוקח שלשה מינין בפרוטה בשביל לעשר מכל מין ומין". ונלמד ממעשיו שראוי לעשות פעולות כדי להתחייב במצוות אלו.

ובגמ' בע"ז (דף כ"א) מבואר שאסור למכור שדה בארץ ישראל לנכרים, משום שמפקיע בשדה זו מצוות מעשר. ונלמד גודל החיוב שצריך להתחייב במצוות התלויות בארץ.

ובגמ' בבא בתרא (דף צ"א) מבואר: "תנו רבנן אין יוצאין מארץ לחוץ לארץ" ופירש הרשב"ם הטעם שאסור לצאת "שמפקיע עצמו מן המצות". הרי לפנינו שחכמים רצו שהאדם יתחייב במצוות התלויות בארץ ישראל.

ובתשב"ץ (ח"ג סי' ר' וסי' קצ"ח) כתב שהטעם שהתורה חייבה במצוות ישוב ארץ ישראל, כדי שהאדם יתחייב במצוות התלויות בארץ ויקיים אותם.

TOP