קרקע של מינהל מקרקע ישראל וקרקע מושכרת

by / יום שלישי, 08 אפריל 2014 / Published in בלוג שמיטה

בסוג הקרקע שאפשר לקיים בה המצוה, מצינו כמה פרטים כדלהלן.
קרקע המושכרת והמוחכרת. השוכר שדה בערב שביעית, מוכח בפוסקים שאינו מקיים בה המצוה אלא המשכיר מקיים המצוה, המנחת חינוך (מצוה קי"ב) כתב שהמשכיר שדהו לאחר מוטל המצוות עשה על המשכיר שלא יעבוד השוכר בשדהו, ולמד כן מהגמ' בע"ז בדף ט"ו. וכבר ציינו האחרונים שכן מפורש בתוס' רבינו אלחנן בע"ז (דף ט"ו) ובתוס' רי"ד שם כהבנת המנ"ח שהמשכיר השדה עליו מוטל המצוות להשבית השדה.

ולפי דבריהם יוצא שאם שכר הבית אינו מקיים המצוה, ולפי זה יוצא נפק"מ להלכה, שכיום בארץ ישראל הרבה בתים וקרקעות בארץ ישראל אינם בקנין עולמי לבעליהם, אלא הם בחכירה בלבד מהמינהל (מינהל מקרקעי ישראל), ונמצא שאם לאחד שחכר הבית רוצה לקיים בגינתו מצוות שביתת השדה אינו מקיים המצוה!

TOP