בלוג שמיטה

מצות שמיטה כגורם לגלות וגאולה

מצות שמיטה כגורם לגלות וגאולה

ימי בין המצרים – כמיהה לגאולה השלמה בימי בין המצרים אלו נשאו משנאינו ראש ואומרים לכו ונכחידם ולא יזכר שם ישראל עוד. בתקופה קשה זו שבים ומתעצמים הגעגועים לבית המקדש בתפארתו, והכמיהה והציפיה לגאולה מתחזקת בבחינת הנה זה עומד אחר כתלנו, וכבר אמרו חז"ל שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מן הראוי להיות מצר

קרא עוד >

וצויתי את ברכתי – ברכת השמיטה

נאמר בתורה (ויקרא כה, כ–כא): 'וְכִי תֹאמְרוּ מַה נֹּאכַל בַּשָּׁנָה הַשְּׁבִיעִת הֵן לֹא נִזְרָע וְלֹא נֶאֱסֹף אֶת תְּבוּאָתֵנוּ. וְצִוִּיתִי אֶת בִּרְכָתִי לָכֶם בַּשָּׁנָה הַשִּׁשִּׁית וְעָשָׂת אֶת הַתְּבוּאָה לִשְׁלֹשׁ הַשָּׁנִים'. הרי לנו ברכה מיוחדת שהבטיח הבורא לשומרי שביעית, לשפע רב! הפוסקים דנו לפי השיטות שבזמן הזה אין נוהג שמיטה מן התורה, האם מתקיימת ברכה – הבטחה

קרא עוד >

מצוות שמיטה בזמן הזה – מאמר תורני

בזמן הזה – שמפני חטאינו גלינו מארצינו, ואין רוב עם ישראל יושב בארצו וכל שבט ושבט על נחלתו, נחלקו התנאים (מועד קטן דף ב:) האם מצות השמיטה נוהגת מן התורה, לדעת רבי בזמן הזה כשאין היובל נוהג, גם מצות שמיטה אינה נוהגת מן התורה, אכן מתקנת חכמים שיהיו דיני השמיטה נוהגים גם בזמן הזה. מאידך

קרא עוד >

מצוות שמיטה – טעמי המצווה

כמה טעמים הטעים בעל ספר החינוך (מצוה פד) למצוות השמיטה, והרי הם בלשונו הזהב: א. משרשי המצוה, לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו ענין חדוש העולם, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, וביום השביעי שלא ברא דבר הכתיב מנוחה על עצמו. ולמען הסיר ולעקור ולשרש מרעיונינו דבר הקדמות אשר יאמינו הכופרים בתורה

קרא עוד >

האם גם לאשה יש ענין בקנית קרקע לקיים מצוות השמיטה?

במצוות שמיטה ישנם גם 'מצוות עשה' וגם מצוות 'לא תעשה'. מצוות עשה שצריך לשבות ממלאכה ולהשבית השדה וכן מצוה שצריך להפקיר הפירות שבשדה. ומצוות לא תעשה שאסור לעבוד את הקרקע לחרוש ולזרוע בה. ולגבי הלא תעשה פשוט שהאשה מצווה כמו כל שאר הלא תעשה, ולגבי המצוות עשה יש לדון האם יש לה הפטור של מצוות

קרא עוד >

קיום המצוה כשקונה השדה ע"י השליח

הכרתי ופלתי (סי' ס"א סק"ו) לאחר שמביא המנהג של היראים לשלוח שליח לקנות בהמה וליתן מתנות כהונה בעדם, כתב " ואני הייתי מסופק כיון דאיהו לא מצי עביד כי רחוק ממנו הדרך איך מצי שויא שליח וכמו כן דייקו התוס' בנזיר על הפרשת חלה". ביאור כוונתו, שמבואר בגמ' שאין דין שליחות בדבר שהמשלח אינו יכול

קרא עוד >

יומן מסע לאיתור קרקע לקיום מצוות שמיטה

צוות איתור הקרקע של אגודת "שמיטה" ביומן מסע מפורט המתאר את תהליך איתור הקרקע לקיום מצות השמיטה, התקוות, האכזבות, הבדיקות והחקירות ועוד. יוצאים לדרך יום ג'. לאחר ארבעה ימי מסעות איתורים ברחבי הארץ, 13 פגישות שערכנו כבר עם בעלי חלקות קרקע שונים אותן רצינו לרכוש לזכות את הרבים במצוות השמיטה, אנחנו עדיין דורכים במקום.. אין

קרא עוד >

מדברי הפוסקים שראוי לקנות קרקע לקיום מצוות התלויות בארץ

מצינו בכמה וכמה מרבותינו האחרונים שכתבו שראוי לכל אחד לקנות קרקע באר"י כדי לקיים בה המצוות התלויות בארץ וכדלהלן. בספר כרתי ופלתי להרה"ק רבי יונתן אייבשיץ (סי' ס"א סק"ו) כתב לענין מצוות מתנות כהונה שאין נוהג בחו"ל, שהמדקדקים משתדלים להתחייב במצוה זו, ואלו דבריו: וכמה אנשי מעשה שנתנו להני חכמים שלימים דאזלו לארץ ישראל מעות,

קרא עוד >

מקורות בחז"ל שראוי להתחייב במצוות התלויות בארץ

בחז"ל כמה וכמה מקורות שמבואר שיש ענין להתחייב בקיום המצוות התלויות בארץ וכדלהלן. בגמ' בסוטה (דף י"ד) "דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן

קרא עוד >

קרקע של מינהל מקרקע ישראל וקרקע מושכרת

בסוג הקרקע שאפשר לקיים בה המצוה, מצינו כמה פרטים כדלהלן. קרקע המושכרת והמוחכרת. השוכר שדה בערב שביעית, מוכח בפוסקים שאינו מקיים בה המצוה אלא המשכיר מקיים המצוה, המנחת חינוך (מצוה קי"ב) כתב שהמשכיר שדהו לאחר מוטל המצוות עשה על המשכיר שלא יעבוד השוכר בשדהו, ולמד כן מהגמ' בע"ז בדף ט"ו. וכבר ציינו האחרונים שכן מפורש

קרא עוד >
TOP